Algemene voorwaarden Training, coaching en begeleiding

Van BeBewust, gevestigd te 

Stelleweg 88, 4617 LD te Bergen op Zoom, Nederland. 

 

Artikel 1 Definities

1.1 BeBewust is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.2
Wanneer wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld: wederpartij, opdrachtgever, afnemer, deelnemer of extra deelnemer van BeBewust.

1.3
Elke overeenkomst die tot stand komt wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.

1.4
Onder producten wordt onder andere verstaan lesmateriaal, video’s, documenten, etcetera.

1.5
Onder diensten worden de te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching, begeleiding en het ontwikkelen van producten, verstaan. 

Artikel 2 Toepasselijkheid van voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BeBewust en opdrachtgever, voor zover deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn uitgesloten, in welk geval expliciet anders is overeengekomen. 

2.2 Eventuele voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BeBewust en opdrachtgever zullen in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen. 

2.4 BeBewust is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 De door BeBewust gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. BeBewust is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3
Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BeBewust daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BeBewust anders aangeeft.

3.4
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen. 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

4.1 Een overeenkomst van opdracht komt tot stand, nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. Dit kan zowel schriftelijk als digitaal. 

4.2
De door BeBewust opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. 

4.3
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden BeBewust alleen, wanneer deze door de opdrachtgever schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de opdrachtgever daartegen niet binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk protest aantekent.

4.4
BeBewust is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is. 

Artikel 5 Uitvoering door derden 

Opdrachtgever stemt ermee in dat BeBewust de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid kan laat uitvoeren door de medewerkers en anderen die op enigerlei wijze werkzaam zijn voor, in dienst zijn van of verbonden zijn aan BeBewust of zonodig door derden, met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW. 

Artikel 6 Facturatie en betaling

6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst van de opdracht is opdrachtgever het honorarium, (eventuele) kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2
Het honorarium wordt berekend aan de hand van het over de betreffende periode geldende tarief van het gekozen programma, dienst of product van BeBewust of een ander, door haar schriftelijk bevestigd tarief. Factoren als belang van de opdracht, specialistische aard van de opdracht, draagkracht van de opdrachtgever en spoedeisendheid van de uit te voeren werkzaamheden, kunnen aanleiding geven voor aanpassing van het tarief.

6.3
BeBewust is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

6.4
Opdrachtgever is verplicht de door BeBewust verzonden facturen te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum. Betaling moet geschieden op de manier zoals op de factuur vermeld staat. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling is opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct in verzuim en is opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geleende wettelijk (handels)rente. De kosten verbonden aan de invordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever. 

6.5
Betaling in termijnen is slechts mogelijk wanneer dit aangegeven wordt door BeBewust.

6.6
Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

Artikel 7 Wijziging overeenkomst

7.1 Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de afgesproken werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen BeBewust en opdrachtgever tijdig en in gezamenlijk overleg de opdracht/overeenkomst aanpassen.

7.2
Wanneer de opdracht na het bevestigen van de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging, zoals uitgelegd in artikel 4 onder 1 en 2, gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Deze aanvullende opdracht zal op verzoek van opdrachtgever in een offerte gecommuniceerd worden.

7.3
Wanneer partijen overeenkomen dat de opdracht/overeenkomst gewijzigd of aangevuld wordt, kan het tijdstip van afronding van de opdracht hierdoor veranderen en dus beïnvloed worden. BeBewust zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

7.4
Indien de wijzigingen of aanvullingen financiële consequenties hebben of andere gevolgen hebben op de overeenkomst, zal BeBewust opdrachtgever hierover vooraf inlichten. 

7.5
Indien een vast honorarium is afgesproken/overeengekomen zal BeBewust aangegeven in hoeverre de wijziging(en) of aanvulling(en) van de overeenkomst het honorarium te boven gaat. 

Artikel 8 Verplichtingen van opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat BeBewust de juiste en volledige informatie heeft gekregen die BeBewust aan opdrachtgever gevraagd heeft en die nodig is voor de opdracht. Dit geldt eveneens voor informatie over een extra deelnemer bij training en/of coaching.

8.2
Opdrachtgever is eraan gebonden om de bepalingen in de overeenkomst te volgen en zich hieraan te houden, alsook deze algemene voorwaarden.

8.3
Wanneer er een tijdsplanning is voor een programma en/of onderdelen van een programma moeten de taken/activiteiten binnen deze tijdsplanning worden voltooid.

8.4
Tijdens de training/coaching dient opdrachtgever zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen. 

Artikel 9 Rechten van BeBewust 

BeBewust is gerechtigd om: 

 • De inhoud van een programma, dienst of
  product tussentijds te wijzigen voor
  kwalitatieve verbetering;
 • De groepsgrootte te bepalen ten aanzien van
  de trainingen en coachsessies in een
  programma;
 • De planning van onderdelen van een
  programma, dienst of product ten aanzien van
  plaats of tijd tussentijds te wijzigen;
 • Te bepalen welke trainer/coach een training
  of coaching zal geven en eventueel een
  trainer/coach tussentijds te vervangen;
 • Bij onvoldoende aanmeldingen of om andere
  motiverende redenen een programma of andere dienst voor aanvang geheel af te gelasten. Opdrachtgever ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht, zonder dat BeBewust gehouden is aan opgave van reden, waarna de betalingsverplichtingen van opdrachtgever vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; (Tussentijds) bepaalde deelnemer(s)/afnemer(s) te weigeren aan deelname om welke reden dan ook. De betreffend deelnemer(s)/afnemer(s) ontvangen hiervan bericht, zonder dat Talent College verplicht is haar redenen hiervan bekend te maken, waarna de betalingsverplichting van opdrachtgever vervalt en reeds voldane betalingen (naar evenredigheid van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 

Artikel 10 Annulering voor, opzegging van en/of verhindering van deelname aan programma 

10.1 Opdrachtgever mag en is dus gerechtigd om deelname aan een programma of dienst te annuleren en daarmee de overeenkomst op te zeggen. Annulering en opzegging kan alleen door middel van het schriftelijk melden via brief of e- mail en is pas geldig wanneer ontvangst ervan is bevestigd door BeBewust. 

10.2
Bij annulering of opzegging is BeBewust niet gehouden tot restitutie van het door opdrachtgever betaalde bedrag en is opdrachtgever gehouden de (nog eventueel) verschuldigde betaling(stermijnen) te voldoen. 

10.3
Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor individuele begeleiding: 
a. Binnen 48 uur voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. 
b. Binnen 24 uur voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag. 

10.4
Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor trainingsopdrachten:
a. Binnen 6 weken voor de afspraak bedragen de kosten 25% van het factuurbedrag.
b. Binnen 4 weken voor de afspraak bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag. 
c. Binnen 2 weken voor de afspraak bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag. 

10.5
Bij annulering en opzegging, zoals omschreven onder artikel 10.1, voor een training met open inschrijving:
a. Binnen 4 weken voor de start bedragen de kosten 50% van het factuurbedrag.
b. Binnen 1 week voor de start bedragen de kosten 100% van het factuurbedrag.

Artikel 11 Annulering door BeBewust (tussentijds) bij een programma

Wanneer BeBewust verhinderd is, zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte worden gesteld. De afspraak wordt op een ander moment ingehaald. Is inhalen van de afspraak niet mogelijk, restitueert BeBewust het factuurbedrag met in mindering gebracht het al reeds geleverde werk. 

Artikel 12 Opschorting en beëindiging 

12.1 BeBewust is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, wanneer (maar niet limitatief en/of uitsluitend): 
a. opdrachtgever in verzuim is de overeengekomen prijs, inclusief de verschuldigde rente en kosten te voldoen; 
b. opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of 
c. na het sluiten van de overeenkomst BeBewust de ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, waaronder de omstandigheid dat blijkt dat opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is; en/of 
d. opdrachtgever zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt; en/of 
e. opdrachtgever insolvent is, waaronder begrepen dat opdrachtgever in staat van faillissement wordt of is verklaard, sprake is van surseance van betaling en/of aanvraag daartoe, en/of sprake is van een (wettelijke) schuldsaneringsregeling; en/of 
f. opdrachtgever niet (meer) beschikkingsbevoegdheid is over zijn vermogen. 

12.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden volgens dit artikel, is opdrachtgever ten minste 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd. Voornoemde bedrag is terstond en direct opeisbaar. Het hiervoor genoemde is onverminderd de gehoudenheid van opdrachtgever reeds door BeBewust verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden en onverminderd het recht van BeBewust om de gehele schade in rechte te vorderen. 

12.3 Bij een ontbinding krachtens dit artikel strekken alle ontvangen termijnen primair in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente. 

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten van onder andere trainingen en programma’s

13.1 De intellectuele eigendomsrechten van de door BeBewust ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op haar website of social mediakanalen, e-zines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden opdrachtgever in verzuim is de geleverde zaken in ontvangst te nemen; en/of en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden en software die BeBewust gebruikt, berusten bij haar of haar licentiegever, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven.

13.2
Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht voor de in artikel 13.1 genoemde manieren worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.3
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BeBewust is het niet toegestaan om enig door haar aan opdrachtgever geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook, aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.

13.4
Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit de door BeBewust geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 BeBewust spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop BeBewust geen invloed uit kan oefenen. BeBewust kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

14.2
Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van BeBewust beperkt tot het eventuele leveren van een vervangend product, dan wel tot terugbetaling van het door opdrachtgever betaalde bedrag in geval van een ondeugdelijke levering.

14.3
BeBewust is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen tegenover opdrachtgever of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van BeBewust.

14.4
BeBewust is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door haar belast zijn met de uitvoering van de werkzaamheden. 

14.5
BeBewust is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden. 

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke omstandigheid buiten BeBewust haar macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd van haar (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming).

15.2
Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard dan ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, storingen binnen BeBewust, in- en uitvoerbeperkingen of – verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en/of regionale (overheid-)instanties.

15.3
Als BeBewust door overmacht haar verplichting niet, niet naar behoren of niet tijdig kan nakomen, is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten. Ingeval van overmacht kan opdrachtgever BeBewust niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 16 Geheimhouding vertrouwelijke informatie

16.1 Alle informatie die verkregen zal worden tijdens een programma, dienst of ander product zal in alle vertrouwelijkheid bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die BeBewust in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of BeBewust daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving. 

16.2
Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van BeBewust of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door BeBewust of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt. 

Artikel 17 Persoonsgegevens 

BeBewust behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 

Artikel 18 Klachten 

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen, op straffe van verval van recht, door opdrachtgever binnen acht (8) dagen na ontdekking van gebrek, doch uiterlijk binnen één (1) maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld bij BeBewust. 

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1 Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

19.2
Partijen zullen, voordat een beroep wordt gedaan op de rechter, hun uiterste inspanning leveren een geschil in overleg te beslechten.

19.3
Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van BeBewust. 

(Deze algemene voorwaarden lopen tot en met artikel 19)